Portada | Español | English
Foto capçalera
Títol

AVÍS LEGAL

I.- Esteu accedint al lloc web de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge (en endavant, “AVS Catalunya”). Aquest lloc web el pot visitar qualsevol usuari de manera lliure i gratuïta, sempre que sigui per al seu ús exclusivament personal. S’entendrà per “usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit al lloc web, per tant, subjecte a les Condicions generals expressades en aquest AVÍS LEGAL.

II.- En tot cas, l’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb aquestes Condicions generals, així com amb la Llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

AVS Catalunya es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i als serveis que conté, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol usuari que no compleixi allò que estableixen les Condicions generals i, en especial, allò que estableix el paràgraf anterior.

III.- En general, tret de l’Àrea privada dels associats, no s’exigeix la subscripció prèvia o el registre com a usuari per accedir i utilitzar el lloc web.

IV.- AVS Catalunya es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, els serveis i les informacions que es troben en aquest lloc web.

V.- Perquè AVS Catalunya pugui prestar els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web, caldrà que l’usuari empleni els formularis amb les dades i la informació que es demanen. En cas de no procedir així, AVS Catalunya podrà decidir no atendre les peticions d’informació o consulta que arribin per aquesta via.

VI.- L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis de conformitat amb les condicions i segons la normativa vigent que sigui d’aplicació.

VII.- L’usuari s’haurà d’abstenir d’utilitzar el lloc web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les Condicions generals, que puguin ser lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i els seus serveis o bé impedir-ne la utilització normal per part dels usuaris.

VIII.- L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, i fins i tot de provar-ho, qualsevol tipus de material i d’informació accessible a través del lloc web o dels seus serveis, fent servir mitjans i procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició per a aquest efecte i s’hagin indicat a través d’aquest lloc web.

IX.- No es permet la inclusió de continguts d’aquest lloc web en altres portals d’internet, ni en altres mitjans i suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació dels continguts, sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport.

X.- Són de titularitat i propietat d’AVS Catalunya, en matèria de propietat intel·lectual i industrial, tots els continguts del web, i es troben protegits per les lleis de referència de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.

Tanmateix, el contingut del lloc web té la consideració de programa informàtic i, en conseqüència, se li aplicaran les normatives legals vigents sobre la matèria.

A més, estan expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, modificació, transformació, manipulació o altres formes d’utilització, amb ànim de lucre o sense, de qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, si prèviament no hi ha una autorització expressa d’AVS Catalunya. Tanmateix, es prohibeix la utilització de la informació amb finalitats publicitàries o comercials.

Quant a la resta de continguts del lloc web, les persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial es podran posar en contacte amb AVS Catalunya (seu de la Presidència: c/ Tàpies, 4 – 08001 Barcelona), exceptuant les dades de caràcter personal que AVS Catalunya pugui recollir d’acord amb allò que estableix l’apartat XI d’aquestes Condicions generals).

XI.- Dades de caràcter personal

Als efectes d’allò que disposa la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, AVS Catalunya comunica a l’usuari que les dades facilitades a través de l’emplenament dels formularis del lloc web, es podran recollir en fitxers automatitzats d’AVS Catalunya (c/ Tàpies, 4 – 08001 Barcelona), amb la finalitat de donar resposta a les consultes que es facin i de mantenir una relació amb els interessats en tot allò que fa referència a les activitats i novetats de l’associació. En aquesta adreça, els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi nom i cognoms, NIF i les indicacions exactes a aquest efecte.

XII.- AVS Catalunya posa a disposició de l’usuari mecanismes d’enllaç (botons i links, entre d’altres) que li permeten accedir a altres llocs web d’empreses associades o d’altres.

La instal·lació d’aquests mecanismes d’enllaç en aquest lloc web té com a únic objecte possibilitar a l’usuari la recerca d’informació complementària a internet, entenent-se que, excepte els associats, aquests llocs web que es poden enllaçar no tenen cap tipus de relació amb AVS Catalunya.

AVS Catalunya rebutja qualsevol responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que es puguin produir a través de l’ús d’aquests mecanismes d’enllaç o dels llocs web que es visitin a través d’enllaços.

Al mateix temps, quan tercers utilitzin mecanismes d’enllaç a aquest lloc web hauran de complir les condicions següents:

Els enllaços hauran de conduir a la home page (pàgina d’inici) del lloc web.

Es prohibeix fer manifestacions falses, incorrectes o inexactes sobre el lloc web i/o els seus continguts i, en particular, donar a entendre que AVS Catalunya ha autoritzat l’enllaç.

Llevat dels webs dels associats i dels signes que formen part pròpiament de l’enllaç, es prohibeix que qualsevol altre lloc web on s’estableixi l’enllaç es reprodueixi la marca, el nom comercial i el logotip d’AVS Catalunya.

Es prohibeix que el lloc web en què s’estableixi l’enllaç tingui continguts o informacions de caràcter il·lícit, contraris a l’ordre públic o que puguin vulnerar drets de tercers.

XII.- Qualsevol de les relacions entre AVS Catalunya i l’usuari es regiran per les Condicions generals d’aquest AVÍS LEGAL i, en cas que no n’hi hagués, per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte sorgit entre AVS Catalunya i l’usuari seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

XII.- L’accés al lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari d’aquest AVÍS LEGAL i el seu compromís de respectar-lo.