Portada | Español | English
Foto capçalera
Títol

AVS Catalunya es regeix pels estatuts d’AVS i pel seu propi reglament intern.

REGLAMENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROMOTORS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE (AVS CATALUNYA)

Article 1.- Denominació i àmbit territorial

La secció catalana de l’Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo – (AVS), en endavant anomenada “AVS Catalunya”, la constitueixen els promotors públics que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit territorial de Catalunya i que decideixen lliurement formar-ne part.

La denominació oficial d’AVS Catalunya en el seu àmbit territorial serà “Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge”

Article 2.- Domicili social

El domicili d’AVS Catalunya serà el de l’entitat a la qual estigui adscrita la Presidència de l’Associació o la que aquesta determini..

Article 3.- Finalitat de l’Associació

AVS Catalunya, dins del seu àmbit territorial de competència, té les finalitats següents:

Article 4.- Entitats que pertanyen a l’Associació

Poden pertànyer a l’Associació totes les entitats que desenvolupen la seva activitat de manera exclusiva en l’àmbit territorial de Catalunya.

Per pertànyer a l’Associació és obligatori ser membre d’AVS.

Els membres d’AVS Catalunya causaran baixa automàtica quan, pels motius que siguin, causin baixa d’AVS.

Article 5.- Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Associació són:

Article 6.- L’Assemblea General

És l’òrgan superior d’expressió de la voluntat de l’Associació i la integren totes les entitats membres en ple exercici dels seus drets.

Es reunirà com a mínim una vegada l’any, una d’elles necessàriament dins dels tres primers mesos de l’exercici amb l’objecte d’aprovar l’informe de gestió i el pressupost de l’Associació.

Les reunions seran convocades per la Presidència, qui establirà l’ordre del dia. La convocatòria es farà per escrit i amb una antelació mínima de dues setmanes.

També es podrà convocar l’Assemblea de l’Associació a petició dels seus membres que representin com a mínim el 50% dels components o dels vots.

Article 7.- Les reunions de l’Assemblea General

Les reunions de l’Assemblea General de l’Associació seran presidides per la Presidència i, davant la impossibilitat o delegació d’aquesta, per la Vicepresidència.

A la reunió podran assistir amb veu i vot totes les entitats que la integrin, i podran delegar el seu vot en altres components de l’Associació.

Quedarà constituïda vàlidament quan es trobin presents, en primera convocatòria, els membres que tinguin la majoria absoluta de vots i, en segona, les entitats presents i representades degudament.

Article 8.- Funcions de l’Assemblea General

Seran competència de l’Assemblea General:

Article 9.- Presa d’acords de l’Assemblea General

Els acords s’adoptaran per majoria de vots expressats, a excepció de la modificació d’aquest Reglament, que requerirà la majoria absoluta.

L’acord pres vàlidament vincularà els membres assistents, tant si voten a favor com si no, així com els absents.

De les reunions n’aixecarà acta la Secretaria. L’acta es remetrà en un termini màxim de 15 dies i s’establirà un període d’un mes com a màxim, des de la seva recepció, per a la presentació de recursos.

Article 10.- La Comissió Executiva

Article 11.- Funcions de la Comissió Executiva

Correspon a la Comissió Executiva:

 1. Donar compliment i fer complir les resolucions de l’Assemblea General.
 2. Vetllar pel compliment dels fins estatutaris i reglamentaris.
 3. Acordar allò que es consideri oportú sobre l’exercici dels drets o les accions que corresponguin a l’Associació.
 4. Acordar la participació de l’Associació en tot tipus de cursos, debats, conferències, xerrades i esdeveniments.
 5. Subscriure convenis amb organismes o entitats públiques o privades, l’objecte dels quals afecti els interessos de l’Associació.
 6. Proposar a l’Assemblea tot tipus d’activitats, actes o esdeveniments que consideri d’interès.
 7. Proposar a l’Assemblea la reforma del Reglament de l’Associació.
 8. Presentar a l’Assemblea la memòria de gestió de l’any finalitzat, el pressupost i els objectius que s’hagin de desenvolupar.
 9. Proposar a l’Assemblea les contractacions de tot tipus que siguin necessàries per al desenvolupament de les finalitats de l’Associació.

Article 12.- Baixes i substitucions a la Comissió Executiva

Es deixarà de pertànyer a la Comissió Executiva per les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària.
 2. Per l’ocupació d’un altre càrrec que l’Assemblea pugui estimar com a incompatible.
 3. Per incapacitat declarada legalment.
 4. Per no ostentar la representació de l’entitat que representava en el moment de la seva elecció.
 5. Per falta d’assistència freqüent a les reunions de la Comissió Executiva.
 6. Quan l’entitat a la qual representa perdi la condició d’associada.

Quan es produeixin baixes a la Comissió Executiva per les causes esmentades, l’òrgan es mantindrà amb plenes funcions, sempre que el componguin un mínim de tres membres, entre els quals hi haurà de figurar la Presidència o la Vicepresidència. En tot cas, la Presidència podrà nomenar les substitucions, que hauran de ser ratificades per l’Assemblea General, en reunió convocada a l’efecte sense necessitat de convocar noves eleccions.

Article 13.- La Presidència

Són funcions de la Presidència de l’Associació:

 1. Representar la secció davant de qualsevol organisme públic o privat, i executar els seus acords.
 2. Convocar i presidir les reunions dels integrants de l’Associació, proposant l’ordre del dia i el lloc de celebració.
 3. Assistir a les reunions de la Comissió Executiva d’AVS amb veu i vot, i donar compliment als Estatuts de l’associació espanyola.
 4. Coordinar i dirigir les actuacions de l’Associació en les matèries que li són pròpies.
 5. Portar la signatura i actuar en nom de l’Associació en tota classe d’operacions pròpies del tràfic bancari i mercantil en general.
 6. Signar les actes de les reunions de l’Associació juntament amb la Secretaria.
 7. Donar compte a l’Assemblea de la Gestió de la Comissió Executiva, així com de l’Executiva d’AVS.
 8. Qualsevol altra funció que li encarregui l’Associació o li delegui la Comissió Executiva d’AVS.

Article 14.- La Vicepresidència

La Vicepresidència de l’Associació substituirà la Presidència en les seves funcions, en el cas d’impossibilitat o delegació d’aquesta.

També s’encarregarà de la custòdia dels fons econòmics de l’Associació, portant a terme les operacions comptables de qualsevol tipus que es facin, i tindrà juntament amb la Presidència la titularitat dels dipòsits econòmics.

Tindrà, tanmateix, la custòdia dels llibres comptables i l’elaboració dels projectes de balanç i dels pressupostos de l’Associació.

Article 15.- La Secretaria

La Secretaria de l’Associació aixecarà les actes de les sessions, les signarà juntament amb el president, n’expedirà els certificats sol·licitats i custodiarà els llibres i la documentació de l’Associació.

Article 16.- Les vocalies

Les vocalies assessoraran i assistiran la Presidència en l’execució de propostes, estudis, etc., per complir les finalitats de l’Associació o una resolució concreta de l’Assemblea General.

Article 17.- Convocatòria i informació a la Presidència d’AVS

La Convocatòria d’Assemblea General de l’Associació, juntament amb l’ordre del dia, es remetran a la Presidència d’AVS, la qual hi podrà assistir o delegar en qualsevol membre de l’executiva.

Igualment, es donarà compte a la Presidència d'AVS del desenvolupament i els acords en les reunions de l’Associació, i a aquesta finalitat se li’n faran arribar les actes.

Article 18.- Despeses

Les despeses de l’Associació estaran cobertes a través de les aportacions que l’AVS lliurarà a aquesta secció, segons la regulació estatutària a aquest efecte.

En cas de necessitat, l’Assemblea General de l’Associació podrà aprovar per majoria de 2/3 dels vots expressats aportacions especials o extraordinàries dels seus components.

Article 19.- Norma supletòria

En tot el que no disposi aquest Reglament, serà d’aplicació allò que regulin els Estatuts de l’Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo – (AVS)”.